• Cama Pequena

  Fred e Gustavo

 • Dok Husi Hau

  Devata

 • Aida P. Belo

  Lalika Tatoli Lia

 • Furak

  After The Rain

 • Fo Liman Ba Malu

  Amito Freitas

 • Hanesan Mate Klamar

  Neuza Lely

 • Keta Haluha

  Mascra Band

 • _Untukmu

  Tito Sumarsono

 • Galaxy)

  Hakuak Metin Hau(Zelly Barreto

 • doben

  Goris