• A World Apart [Rainwave]

  Masayoshi Soken, Nobuko Toda, Yoshitaka Suzuki

 • Svolta! [Rainwave]

  Daisuke Matsumoto

 • Rusty Ruin Zone Act 2 [Rainwave Game]

  Richard Jacques

 • Enemy Battle [Rainwave Game]

  Motoi Sakuraba

 • Isn

  Yoko Shimomura

 • 1932 Chicago [Rainwave Game]

  Graeme Norgate

 • The Last Battle [Rainwave Game]

  Nobuo Uematsu

 • Cross Fear [Rainwave Game]

  Akihiro Honda

 • Chemical Plant Zone [Rainwave Game]

  Masato Nakamura

 • Frozen Hyrule [Rainwave Game]

  Koji Kondo, Asuka Ohta