• Live

  • Album cover

Góp tiếng nói để xây dựng một cộng đồng Việt Nam hải ngoại phồn thịnh về kinh tế, giầu đẹp về văn hóa, gắn bó với cội nguồn và hùng mạnh về chính trị ngay tại các quốc gia định cư hầu hỗ trợ công cuộc dân chủ hóa Việt Nam hôm nay và canh tân đất nước ngày mai.